Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot

Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot
Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot
Thay vì phải tạo từng nút Facebook messenger, Zalo chat, Skype chat, Gửi email thì code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot gộp chúng thành một menu và sử dụng nút hiển thị menu đó khi click hay hover vào nút, rất tiện lợi.
Chèn code trước thẻ đóng và sửa các thông tin như: sđt, email, nick fb

+ Code


<!-- arcontactus widget -->

<link href='https://vietblogdao.github.io/style/arcontactus.css' rel='stylesheet'/>

<script src='https://vietblogdao.github.io/script/arcontactus.js' type='text/javascript'></script>

<div id='arcontactus'></div>

<script>//<![CDATA[

var arCuMessages = ["Xin ch\u00e0o!", "T\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap g\u00ec cho b\u1ea1n?"];

var arCuLoop = false;

var arCuCloseLastMessage = false;

var arCuPromptClosed = false;

var _arCuTimeOut = null;

var arCuDelayFirst = 2000;

var arCuTypingTime = 2000;

var arCuMessageTime = 4000;

var arCuClosedCookie = 0;

var arcItems = [];

window.addEventListener('load', function() {

  arCuClosedCookie = arCuGetCookie('arcu-closed');

  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init', function() {

    if (arCuClosedCookie) {

      return false;

    }

    arCuShowMessages();

  });

  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.openMenu', function() {

    clearTimeout(_arCuTimeOut);

    arCuPromptClosed = true;

    jQuery('#contact').contactUs('hidePrompt');

    arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);

  });

  jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hidePrompt', function() {

    clearTimeout(_arCuTimeOut);

    arCuPromptClosed = true;

    arCuCreateCookie('arcu-closed', 1, 30);

  });

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-1';

  arcItem.class = 'msg-item-facebook-messenger';

  arcItem.title = 'Messenger';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M224 32C15.9 32-77.5 278 84.6 400.6V480l75.7-42c142.2 39.8 285.4-59.9 285.4-198.7C445.8 124.8 346.5 32 224 32zm23.4 278.1L190 250.5 79.6 311.6l121.1-128.5 57.4 59.6 110.4-61.1-121.1 128.5z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'https://m.me/manghungyen';

  arcItem.color = '#567AFF';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-9';

  arcItem.class = 'msg-item-telegram-plane';

  arcItem.title = 'Zalo Chat';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M446.7 98.6l-67.6 318.8c-5.1 22.5-18.4 28.1-37.3 17.5l-103-75.9-49.7 47.8c-5.5 5.5-10.1 10.1-20.7 10.1l7.4-104.9 190.9-172.5c8.3-7.4-1.8-11.5-12.9-4.1L117.8 284 16.2 252.2c-22.1-6.9-22.5-22.1 4.6-32.7L418.2 66.4c18.4-6.9 34.5 4.1 28.5 32.2z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'https://zalo.me/0981081881';

  arcItem.color = '#1EBEA5';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-6';

  arcItem.class = 'msg-item-skype';

  arcItem.title = 'Skype Chat';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path fill="currentColor" d="M424.7 299.8c2.9-14 4.7-28.9 4.7-43.8 0-113.5-91.9-205.3-205.3-205.3-14.9 0-29.7 1.7-43.8 4.7C161.3 40.7 137.7 32 112 32 50.2 32 0 82.2 0 144c0 25.7 8.7 49.3 23.3 68.2-2.9 14-4.7 28.9-4.7 43.8 0 113.5 91.9 205.3 205.3 205.3 14.9 0 29.7-1.7 43.8-4.7 19 14.6 42.6 23.3 68.2 23.3 61.8 0 112-50.2 112-112 .1-25.6-8.6-49.2-23.2-68.1zm-194.6 91.5c-65.6 0-120.5-29.2-120.5-65 0-16 9-30.6 29.5-30.6 31.2 0 34.1 44.9 88.1 44.9 25.7 0 42.3-11.4 42.3-26.3 0-18.7-16-21.6-42-28-62.5-15.4-117.8-22-117.8-87.2 0-59.2 58.6-81.1 109.1-81.1 55.1 0 110.8 21.9 110.8 55.4 0 16.9-11.4 31.8-30.3 31.8-28.3 0-29.2-33.5-75-33.5-25.7 0-42 7-42 22.5 0 19.8 20.8 21.8 69.1 33 41.4 9.3 90.7 26.8 90.7 77.6 0 59.1-57.1 86.5-112 86.5z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'skype://manghungyen?chat';

  arcItem.color = '#1C9CC5';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-7';

  arcItem.class = 'msg-item-envelope';

  arcItem.title = 'Gửi Email';

  arcItem.icon = '<svg  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M464 64H48C21.5 64 0 85.5 0 112v288c0 26.5 21.5 48 48 48h416c26.5 0 48-21.5 48-48V112c0-26.5-21.5-48-48-48zM48 96h416c8.8 0 16 7.2 16 16v41.4c-21.9 18.5-53.2 44-150.6 121.3-16.9 13.4-50.2 45.7-73.4 45.3-23.2.4-56.6-31.9-73.4-45.3C85.2 197.4 53.9 171.9 32 153.4V112c0-8.8 7.2-16 16-16zm416 320H48c-8.8 0-16-7.2-16-16V195c22.8 18.7 58.8 47.6 130.7 104.7 20.5 16.4 56.7 52.5 93.3 52.3 36.4.3 72.3-35.5 93.3-52.3 71.9-57.1 107.9-86 130.7-104.7v205c0 8.8-7.2 16-16 16z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'mailto:admin@manghungyen.com';

  arcItem.color = '#FF643A';

  arcItems.push(arcItem);

  var arcItem = {};

  arcItem.id = 'msg-item-8';

  arcItem.class = 'msg-item-phone';

  arcItem.title = 'Call 0981081881';

  arcItem.icon = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path fill="currentColor" d="M493.4 24.6l-104-24c-11.3-2.6-22.9 3.3-27.5 13.9l-48 112c-4.2 9.8-1.4 21.3 6.9 28l60.6 49.6c-36 76.7-98.9 140.5-177.2 177.2l-49.6-60.6c-6.8-8.3-18.2-11.1-28-6.9l-112 48C3.9 366.5-2 378.1.6 389.4l24 104C27.1 504.2 36.7 512 48 512c256.1 0 464-207.5 464-464 0-11.2-7.7-20.9-18.6-23.4z"></path></svg>';

  arcItem.href = 'tel:0981081881';

  arcItem.color = '#4EB625';

  arcItems.push(arcItem);

  jQuery('#arcontactus').contactUs({

    items: arcItems

  });

});

//]]></script>

<!-- end arcontactus widget -->

Đăng bởi : Mang Hung Yen Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét