Chia sẻ Form liên hệ của SoraTemplates

Chia sẻ Form liên hệ của SoraTemplates
Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot
Mẫu Form liên hệ dùng chung cho tất cả các templates của SoraTemplates: SoraCart, SoraSeo, SoraFast, SoraPaper, SoraOne v.v...

Tiêu đề

Tiêu đề con

Tiêu đề nhỏ<style>

#contact{

    background-color:#fff;

    margin:30px 0 !important

}

#contact .contact-form-widget{

    max-width:100% !important

}

#contact .contact-form-name,#contact .contact-form-email,#contact .contact-form-email-message{

    background-color:#FFF;

    border:1px solid #eee;

    border-radius:3px;

    padding:10px;

    margin-bottom:10px !important;

    max-width:100% !important

}

#contact .contact-form-name{

    width:47.7%;

    height:50px

}

#contact .contact-form-email{

    width:49.7%;

    height:50px

}

#contact .contact-form-email-message{

    height:150px

}

#contact .contact-form-button-submit{

    max-width:100%;

    width:100%;

    z-index:0;

    margin:4px 0 0;

    padding:10px !important;

    text-align:center;

    cursor:pointer;

    background:#27ae60;

    border:0;

    height:auto;

    -webkit-border-radius:2px;

    -moz-border-radius:2px;

    -ms-border-radius:2px;

    -o-border-radius:2px;

    border-radius:2px;

    text-transform:uppercase;

    -webkit-transition:all .2s ease-out;

    -moz-transition:all .2s ease-out;

    -o-transition:all .2s ease-out;

    -ms-transition:all .2s ease-out;

    transition:all .2s ease-out;

    color:#FFF

}

#contact .contact-form-button-submit:hover{

    background:#2c3e50

}

#contact .contact-form-email:focus,#contact .contact-form-name:focus,#contact .contact-form-email-message:focus{

    box-shadow:none !important

}

</style>

<div class="contact-form"><div class="contact section" id="contact" style="display: block;"><div class="widget ContactForm" id="ContactForm1"><div class="contact-form-widget"><div class="form"><form name="contact-form"><input class="contact-form-name" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="Name" size="30" type="text" value="" />                                <input class="contact-form-email" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="Email" size="30" type="text" value="" />                                <textarea class="contact-form-email-message" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="Message" rows="5"></textarea>                                <input class="contact-form-button contact-form-button-submit" id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />                                <br /><div style="text-align: center; width: 100%;"><div class="contact-form-error-message" id="ContactForm1_contact-form-error-message"></div><div class="contact-form-success-message" id="ContactForm1_contact-form-success-message"></div></div></form></div></div></div></div></div>

Đăng bởi : Mang Hung Yen Chia sẻ Form liên hệ của SoraTemplates Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét