Việt hóa Label trong đường dẫn Breadcrumb Blogspot

Việt hóa Label trong đường dẫn Breadcrumb Blogspot
Chia sẻ code liên hệ nhiều tùy chọn cho Blogspot
Liên quan đến nhãn thì có 2 loại trang: Bài viết và trang tìm kiếm Label và yêu cầu trong mẫu template phải có sẵn breadcrumb

1. Viêt hóa Trang Label

Trong breadcrumb trang label được hiển thị với thẻ dữ liệu có tên <data:blog.pageName/>, do đó sẽ đặt điều kiện cho trang label bằng với tên nhãn xong tùy biến hiển thị


<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;bat-dong-san&quot;'>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Bất động sản</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;tin-tuc&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Tin tức</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;ban-hang&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Bán hàng</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;cong-ty&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Công ty</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;dich-vu&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Dịch vụ</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;kien-truc&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Kiến trúc</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;dich-vu&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Dịch vụ</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;van-chuyen&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Vận chuyển</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;xay-dung&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Xây dựng</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;blog-ca-nhan&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Blog cá nhân</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;500000&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>GIÁ 500.000 &#8363;</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;400000&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>GIÁ 400.000 &#8363;</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;300000&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>GIÁ 300.000 &#8363;</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;200000&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>GIÁ 200.000 &#8363;</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;100000&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>GIÁ 100.000 &#8363;</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;0&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>miễn phí</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;0&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>miễn phí</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;mobile-friendly&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Mobile friendly</span>

<b:elseif cond='data:blog.searchLabel == &quot;seo-friendly&quot;'/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>SEO friendly</span>

<b:else/>

                <a expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' expr:title='data:messages.home'><data:messages.home/></a>

                <span class='divider'>/</span>

                <span>Uncategorized</span>

</b:if>

Đăng bởi : Mang Hung Yen Việt hóa Label trong đường dẫn Breadcrumb Blogspot Đánh giá: 9.1 / 10

0 Nhận xét